poza6 poza5 poza3 poza2 poza1 poza

A N U N Ţ

Primăria com.Cubolta  anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de director în Grădiniţa de copii ,,Romaniţa”.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

La funcţia de director la grădiniţa de copii poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova.
 • Studii superioare universitare sau cu studii medii de specialitate(colegiu).
 • Are o vechime în activitatea didactică de cel puţin doi ani.
 • Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunoaşte limba română.
 • Este aptă din punct de vedere medical
 • În ultimii 3 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Pentru prezentarea la concurs candidatul prezintă pînă la data de 19.06.2020 următoarele acte:

 • Cererea de participare la concurs,(model anexa 1 din Regulament).
 • Copia actului de identitate.
 • Copia actelor de studii.
 • Copia carnetului de muncă.
 • Curriculum vitae.
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă pentru exercitarea funcţiei date.
 • Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere

Informaţii suplimentare la telefonul: 26258348

www.Cubolta.md

121 Vizualizări